1003/UBND-KGVX: V/v khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly đối với trường hợp đi về từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao
(23:32 | 31/07/2020)

Xem nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

BBT