Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(21:41 | 14/08/2018)

BAN GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Giám đốc Lâm Văn Sển

Phó Giám đốc Lê Văn Chuyển

Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Kiệm

 


 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin

Phòng Thông tin – Báo chí và Bưu chính

Thanh tra Sở

Văn phòng

 


 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

BBT