Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

(14:20 | 24/01/2017)

1. An Biên
- Địa chỉ cơ quan: Khu phố III, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3881376
- Hộp thư điện tử: vhtt.ab@kiengiang.gov.vn


2. An Minh
- Địa chỉ cơ quan: Khu phố III, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại văn phòng: 0297.3884003
- Hộp thư điện tử: vhtt.am@kiengiang.gov.vn

3. Châu Thành
- Địa chỉ cơ quan: Khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3611811
- Hộp thư điện tử: vhtt.ct@kiengiang.gov.vn


4. Giang Thành
- Địa chỉ cơ quan: Quốc lộ N1, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3760706
- Hộp thư điện tử: vhtt.gt@kiengiang.gov.vn


5. Giồng Riềng
- Địa chỉ cơ quan: Khu vực Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3821038
- Hộp thư điện tử: vhtt.gr@kiengiang.gov.vn


6. Gò Quao
- Địa chỉ cơ quan: Khu phố Phước Thành Lập, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3824026
- Hộp thư điện tử: vhtt.gq@kiengiang.gov.vn


7. Hòn Đất
- Địa chỉ cơ quan: Khu hành chính tập trung, Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.8640222
- Hộp thư điện tử: vhtt.hd@kiengiang.gov.vn


8. Kiên Hải
- Địa chỉ cơ quang: Ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3680285
- Hộp thư điện tử: vhtt.kh@kiengiang.gov.vn


9. Kiên Lương
- Địa chỉ cơ quan: Tỉnh lộ 11, Khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3854942
- Hộp thư điện tử: vhtt.kl@kiengiang.gov.vn


10. Phú Quốc
- Địa chỉ cơ quan: Số 04 đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (lầu 03 khu hành chính UBND huyện Phú Quốc).
- Điện thoại văn phòng: 0297.3846331
- Hộp thư điện tử: vhtt.pq@kiengiang.gov.vn


11. Thành phố Rạch Giá
- Địa chỉ cơ quan: Lầu 3 Khu hành chính tập trung, số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3863556
Hộp thư điện tử: vhtt.rg@kiengiang.gov.vn

12. Tân Hiệp
- Địa chỉ cơ quan: 117 Khu phố Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3712303
- Hộp thư điện tử: vhtt.th@kiengiang.gov.vn


13. Thành phố Hà Tiên
- Địa chỉ cơ quan: Số 20 Mạc Công Du, khu phố II, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3606801
- Hộp thư điện tử: vhtt.ht@kiengiang.gov.vn


14. U Minh Thượng
- Địa chỉ cơ quan: Ấp Công sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3883742
- Hộp thư điện tử: vhtt.umt@kiengiang.gov.vn


15. Vĩnh Thuận
- Địa chỉ cơ quan: Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại văn phòng: 0297.3829155
- Hộp thư điện tử: vhtt.vt@kiengiang.gov.vn

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CẤP HUYỆN


1. Chức năng:
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ủy ban nhân dân) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Nhiệm vụ - quyền hạn:
2.1 Nhiệm vụ - quyền hạn chung:
- Trình Ủy ban nhân dân quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông về bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn theo quy định của Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn theo quy định.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân giao.
2.2. Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:
* Về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin:
- Trình Ủy ban nhân dân và Sở Thông tin và Truyền thông các đề án, giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động về bưu chính, viễn thông, internet và công nghệ thông tin trên địa bàn; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.
- Tổ chức thực hiện chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật và các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân giao.
- Giúp Ủy ban nhân dân quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện của các tổ chức và cá nhân.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn.
* Về lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, phát thanh, báo chí, xuất bản:
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện đúng pháp luật về công tác văn hóa - thông tin - thể thao, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và thể thao trên địa bàn.
- Tham mưu và chủ trì các hoạt động văn hóa của địa phương, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường làm tốt công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy bản sắc dân tộc, khai thác các công trình văn hoá, di tích lịch sử, hàng năm xây dựng, khôi phục và trùng tu các công trình văn hóa trên địa bàn.
- Phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ở địa phương, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Phối kết hợp với các cơ quan chức năng, các xã, phường xây dựng phong trào văn hóa - thông tin - thể thao lành mạnh; đề xuất kịp thời biện pháp, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của phong trào; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn.
- Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ, lễ hội.
* Về lĩnh vực gia đình:
- Trình Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch hàng năm, chương trình mục tiêu, chương trình hành động thực hiện chính sách chế độ và pháp luật về quản lý gia đình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu, chương trình hành động về công tác gia đình với thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
- Tổ chức các thông tin, tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật về lĩnh vực gia đình.
* Về lĩnh vực du lịch:
- Khảo sát, nghiên cứu thị trường trong ngoài phạm vi địa phương, phục vụ cho phát triển lĩnh vực du lịch ở địa phương.
- Trình Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch dài hạn và hàng năm về hoạt động du lịch; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên đại bàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về hoạt động du lịch.

BBT