Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Nghị định 45 của Chính Phủ về thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử

(01:55 | 23/08/2020)

Ngày 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành ký ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND thực hiện Nghị định 45/2020/NĐCP ngày 8-4-2020 của Chính Phủ về thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.


UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai
thực hiện tốt Kế hoạch số 124/KH-UBND.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến, quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng tiến độ, trong đó quy định rõ 8 nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện.

Thứ nhất, lập kế hoạch triển khai và thực hiện báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ hai, lập kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ ba, định kỳ đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do đơn vị, địa phương cung cấp.

Thứ tư, tổ chức truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ năm, rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, danh mục thủ tục hành chính được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh; thủ tục hành chính được tích hợp, liên thông, cung cấp trên Công dịch vụ công quốc gia.

Thứ sáu, thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, liên thông các hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

Thứ bảy, xây dựng mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Thứ tám, kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa, bảo đảm hoạt động tin cậy, liên tục, an toàn, kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để làm tốt các nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để các sở, ban ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

Huỳnh Hậu - Theo kiengiang.gov.vn 23-08-2020 01:58