Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

(15:23 | 20/08/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.


Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

Theo đó, Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ bản khi đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20-8-2020, đồng thời, bãi bỏ các Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Uyển Nhi - Theo kiengiang.gov.vn 20-08-2020 15:25