Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(20:52 | 07/04/2020)

Vừa qua, ngày 31/03/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 439/UBND-VHXH về chỉ đạo thực nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2017/NĐ-CP). 

Công văn số 439/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo công văn, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng biên chế; cử người phát ngôn; tích cực cung cấp thông tin cho báo chí… Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều cơ quan, đơn vị tại địa phương chưa cử người phát ngôn; một số nơi vẫn còn tình trạng chưa thực hiện nghiêm những quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; có hiện tượng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí… Từ đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác phát ngôn và các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí.

Điểm nổi bật trong sự chỉ đạo của UBND tỉnh lần này là giao người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã. Để thực hiện tốt sự chỉ đạo trên, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời.

Được biết, đây là lần thứ hai UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo về công tác này. Trước đó, ngày 13/06/2019, UBND tỉnh có Công văn số 716/UBND-VHXH về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Trà Giang