Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

(09:28 | 17/10/2019)

Ngày 10-10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1351/UBND-NCPC về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ,… Thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.


Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức không đủ phẩm chất đạo đức, có hành vi tiêu cực, vòi vĩnh, tham nhũng trong thực thi công vụ.


Rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận, đơn tố cáo, phản ánh về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; bảo đảm những người trực tiếp làm việc trong cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch./.
 

Huyền Linh