Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị

(09:22 | 17/10/2019)

Ngày 02/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1304/UBND-NCPC về việc tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg đối với Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg trước đây, thì tiếp tục duy trì, hoạt động đến hết năm 2020, việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách và bố trí kinh phí được thực hiện theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

 

Từ năm 2021, Tủ sách pháp luật cấp xã, thì tùy theo tình hình thực tế của địa phương thực hiện sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng,... hiện đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã; kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin nơi mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Việc sáp nhập được hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

 

Đối với Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, thì tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Lựa chọn sách, tài liệu phù hợp có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phạm vi, thẩm quyền quản lý.

 


Tủ sách pháp luật chuyên ngành ở cơ quan.

 

UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, bố trí kinh phí, thường xuyên cập nhật, trang bị sách mới cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chú ý bố trí địa điểm đặt tủ sách bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, quản lý, phân công cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật có kỹ năng, nghiệp vụ để quản lý, phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.

 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Tổng hợp thông tin, kết quả hoạt động Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương, lồng ghép trong báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật/báo cáo kết quả công tác tư pháp.

 

Tú Long - Theo kiengiang.gov.vn 17-10-2019 09:07