Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

(16:24 | 14/10/2019)

Ngày 02-10, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 933-CV/TU về việc lãnh đạo tổ chức điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống âm mưu chống phá, xuyên tạc của các phần tử xấu, thế lực thù địch về mục tiêu điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Hướng dẫn các hộ gia đình người dân tộc thiểu số cung cấp đầy đủ thông tin theo phiếu điều tra, bảo đảm chính xác, trung thực.

Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện kỹ thuật, tuyển chọn lực lượng và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, điều tra viên. Tổ chức thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, chú ý bảo mật thông tin, nhất là thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Bảo quản an toàn tài liệu và bàn giao kết quả về Cục Thống kê tỉnh, Tổng cục Thống kê Việt Nam đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh./.
 

Tin: Huyền Linh