Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

(09:24 | 10/06/2019)

Với quyết tâm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, như chủ động hơn trong công tác kiểm tra thực hiện công tác CCHC góp phần phục vụ tốt các tổ chức, doanh nghiệp và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Ngoài ra, để đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông việc việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đối với công dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ trực tuyến các lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính.


Sở TT-TT tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá về nâng cấp phần mềm một cửa điện tử

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình CCHC định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Cụ thể:


Về rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện theo quy định nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những nội dung không còn phù hợp của văn bản. Qua đó, kiến nghị các hình thức đề xuất xử lý, sửa đổi theo quy định của pháp luật.


Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Duy trì tốt hoạt động của Tổ một cửa theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (không có TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông); duy trì hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 33/41, mức độ 4 cho 3/41 thủ tục hành chính của Sở. Thực hiện nhận, trả kết quả 34 hồ sơ (21 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản; 05 hồ sơ thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; 07 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính và chuyển phát), 100% hồ sơ được giải quyết dứt điểm, 100% hồ sơ trả trước hạn, trong đó có 31 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 03 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính. 


Về Cải cách tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/02/2019). 


Về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn 2016-2020; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020, 2021-2026 và các giai đoạn tiếp theo; 02 công chức thi chuyển ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; 01 công chức học lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đối tượng 4; 02 công chức học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Lập danh sách cho 01 công chức học lớp đối tượng 02, 01 công chức học lớp Trung cấp Chính trị và 01 viên chức học lớp Cao cấp chính trị.


Về cải cách tài chính công: Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.


Thực hiện hiện đại hóa hành chính nhà nước: Duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy.


Tham mưu UBND tỉnh đầu tư, triển khai Hệ thống Một cửa điện tử đồng bộ, thông suốt đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hính. Đến nay, Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang đã được triển khai hoàn thiện tại 21/22 sở, ban, ngành, 15/15 huyện, thành phố và 48/145 xã, phường, thị trấn (một số đơn vị đang triển khai thử nghiệm); đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua môi trường mạng, tăng cường ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ có 3698/7019 tài khoản hoạt động thường xuyên; phát huy hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin thành phần, tính từ đầu năm 2019, đã có 1.358 tin, bài, ảnh các loại đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; duy trì vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử các ngành, UBND cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống đã tiếp nhận 35.152 hồ sơ TTHC (tỷ lệ đúng hạn chiếm 64%), bên cạnh đó Sở TT-TT cũng phối hợp các ngành đang hoàn thiện tính năng của phần mềm, sẵn sàng đưa vào vận hành trong Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh./.

Uyển Nhi