Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

(14:07 | 17/02/2020)

Ngày 07-02-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (sau đây viết tắt là Nghị định số 195/2013/NĐ-CP) về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Thông tư gồm 7 chương, 28 điều quy định chi tiết trong lĩnh vực xuất bản; lĩnh vực in xuất bản phẩm; lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm; văn phòng đại diện tại Việt Nam của các nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Ban hành kèm theo Thông tư này là 01 phụ lục gồm 53 mẫu, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản.

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

- Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản./.

Tin: Tuệ Lâm