Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

(14:58 | 02/11/2018)

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 (sau đây gọi tắt là Luật), có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân…

         Để triển khai thi hành Luật hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2018); Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngoài ra, còn có các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương liên quan chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện… từ đó,  tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai, thực hiện hiệu quả tại địa phương.


         Vừa qua, ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có ban hành Công văn số 467/UBND-VHXH về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, trong đó yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện: Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành; tổ chức thi hành Luật, tạo chuyển biến rõ rệt về công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến địa phương. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí nguồn lực thích đáng cho việc triển khai thực hiện Luật và giao Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Luật của tỉnh.


         Ngày 01/7/2018, khi Luật chính thức có hiệu lực, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật theo đúng Kế hoạch triển khai, thi hành Luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đang lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn chỉnh văn bản, ban hành triển khai thực hiện./.


 

H.D