Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Thông tin hướng dẫn về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(14:47 | 19/06/2020)

1. Hướng dẫn về việc cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số

Hướng dẫn về chứng thư số

Biểu mẫu về chứng thư số

Nội dung đề nghị cấp chứng thư số và biểu mẫu kèm theo:

1. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.

2. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

3. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số.

4. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

5. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số.

6. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

7. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao.

8. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

9. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao.

10. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

11. Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao.

12. Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

13. Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số.

14. Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi.

15. Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật.

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình VsignPDF

https://ca.gov.vn/video-huong-dan-cai-dat-su-dung

3. Hướng dẫn sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để khai thuế qua mạng

- Tài liệu hướng dẫn 1

- Tài liệu hướng dẫn 2

4. Tải phần mềm liên quan đến Chứng thư số

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem

- Trình điều khiển thiết bị chứng thư số (Driver)

5. Đăng ký thư điện tử công vụ

https://mail.kiengiang.gov.vn


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Bien ban ban giao.doc; Bien ban thu hoi.doc; Bieu mau ve Chung thu so.rar; Huong dan ve Chung thu so.doc; iHTKK_HuongDanSuDung_CKS_BCY.pdf; Mau 01 (ca nhan)-TT1852019.doc; Mau 02 (de nghi cap ca nhan)-TT1852019.doc; Mau 03 (to chuc)-TT1852019.doc; Mau 04 (de nghi cap CQTC)-TT1852019.doc; Mau 07 (thay doi noi dung)-TT1852019.doc; Mau 08 (de nghi gia han thay doi)-TT1852019.doc; Mau 09 (thu hoi)-TT1852019.doc; Mau 10 (de nghi thu hoi)-TT1852019.doc; Mau 11 (khoi phuc)-TT1852019.doc; Mau 12 (de nghi khoi phuc)-TT1852019.doc; Mau 13 (ban giao CCY)-TT185.doc; Mau 14 (het han su dung va thu hoi)-TT1852019.doc; Mau 15 (that lac)-TT1852019.doc; NTDT_huong_dan_su_dung_CKS_BCY.pdf; SafeNetAuthenticationClient-x32-x64-10.4.rar