Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công nghệ thông tin

Xem với cỡ chữAA

Thông tin hướng dẫn về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(14:47 | 19/06/2020)

1. Hướng dẫn về việc cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số

Hướng dẫn về chứng thư số

Biểu mẫu về chứng thư số

Nội dung đề nghị cấp chứng thư số và biểu mẫu kèm theo:

1. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.

2. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

3. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số.

4. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

5. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số.

6. Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

7. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao.

8. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

9. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao.

10. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

11. Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao.

12. Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

13. Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số.

14. Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi.

15. Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật.

2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình VsignPDF

https://ca.gov.vn/video-huong-dan-cai-dat-su-dung

3. Hướng dẫn sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để khai thuế qua mạng

- Tài liệu hướng dẫn 1

- Tài liệu hướng dẫn 2

4. Tải phần mềm liên quan đến Chứng thư số

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem

- Trình điều khiển thiết bị chứng thư số (Driver)

5. Đăng ký thư điện tử công vụ

https://mail.kiengiang.gov.vn


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Bien ban ban giao.doc  Bien ban thu hoi.doc  Bieu mau ve Chung thu so.rar  Huong dan ve Chung thu so.doc  iHTKK_HuongDanSuDung_CKS_BCY.pdf  Mau 01 (ca nhan)-TT1852019.doc  Mau 02 (de nghi cap ca nhan)-TT1852019.doc  Mau 03 (to chuc)-TT1852019.doc  Mau 04 (de nghi cap CQTC)-TT1852019.doc  Mau 07 (thay doi noi dung)-TT1852019.doc  Mau 08 (de nghi gia han thay doi)-TT1852019.doc  Mau 09 (thu hoi)-TT1852019.doc  Mau 10 (de nghi thu hoi)-TT1852019.doc  Mau 11 (khoi phuc)-TT1852019.doc  Mau 12 (de nghi khoi phuc)-TT1852019.doc  Mau 13 (ban giao CCY)-TT185.doc  Mau 14 (het han su dung va thu hoi)-TT1852019.doc  Mau 15 (that lac)-TT1852019.doc  NTDT_huong_dan_su_dung_CKS_BCY.pdf  SafeNetAuthenticationClient-x32-x64-10.4.rar