Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

(13:51 | 19/06/2018)

Ngày 01 - 7 - 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó bổ sung quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 - 4 - 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó bổ sung quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, cụ thể: Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông cần quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đăng ký đầu tư phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông; doanh nghiệp đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng phải gửi hồ sơ theo mẫu tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép; khi thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi phạm vi thiết lập mạng viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, loại hình dịch vụ, nhu cầu sử dụng tài nguyên viễn thông đã được cấp phép theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc đề nghị được cung cấp các dịch vụ viễn thông chưa quy định trong giấy phép và ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đã được cấp phép, doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông còn hiệu lực.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông theo nội dung giấy phép đã được cấp phải gửi hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép tới Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 23 Nghị định 25/2011/NĐ-CP và báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị cấp mới giấy phép. Việc xét cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ngoại trừ quy định "doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành", có xem xét việc tuân thủ quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp mới và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 7 - 2016. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Điều 11, Điều 12, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 25 và Điều 26 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hết hiệu lực. 

T. Long