Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Lịch sử hình thành

Xem với cỡ chữAA

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

(13:24 | 01/01/2018)

Ngày 05/8/2002 Quốc hội Khóa XI ban hành Nghị quyết số 55/2002/QH11, quy định danh sách các bộ quan ngang bộ của Chính phủ, trong đó thành lập mới Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ sở Tổng cục Bưu điện; ngày 11/11/2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; đến ngày 25/02/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Ngày 30/9/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 63/2004/QĐ-UBND thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Kiên Giang với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin bưu chính, viễn thông; quản lý các dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; cơ cấu tổ chức: gồm Ban Giám đốc, 5 phòng chức năng với 17 biên chế.
 

Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, ngày 24/3/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND, thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông, tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và 07 phòng chức năng với 23 biên chế.
 

Ngày 24/02/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND, thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang với 15 biên chế. Như vậy, hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông có 07 phòng chuyên môn và 01 trung tâm trực thuộc.
 

Qua thời gian xây dựng, phát triển và trưởng thành, Sở Thông tin và Truyền thông luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thông tin và truyền thông trong, ngoài tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến hành động thực tiễn; sự nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan với quyết tâm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet phát triển mạnh mẽ đã tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ bản đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của tỉnh; lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đã có bước phát triển tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội đang ngày càng phổ biến, những lợi ích đem lại cho xã hội ngày càng lớn. Hoạt động báo chí, xuất bản và phát hành đã có bước chuyển mới đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

 

BBT