Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ từ NSNN một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:58 | 05/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:58 | 05/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:04 | 15/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:04 | 15/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:53 | 29/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:53 | 29/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:27 | 20/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:27 | 21/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Kế hoạch thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:36 | 18/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:36 | 04/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến